Związek Polskich Artystów Plastyków

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
Start Category - List REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM PRACOWNI UL. EMAUS

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM PRACOWNI UL. EMAUS

E-mail Print PDF
There are no translations available.

Uchwała ZG ZPAP z dnia 03.07.2016

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA NAJEM LOKALU, MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. EMAUS 20 W KRAKOWIE
(W BRZMIENIU USTALONYM UCHWAŁĄ ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZPAP Z DNIA 03.07.2016 ROKU)

§1

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako: Regulamin) określa zasady przeprowadzenia konkursu na najem lokali, mieszczących się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie, w tym warunki uczestnictwa w konkursie oraz wyboru oferty.

 2. Ogłoszenie o wolnych lokalach, przeznaczonych do wynajęcia zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu wraz z informacjami o terminach i miejscach składania wniosków, posiedzeniach komisji konkursowej oraz innych postanowieniach szczegółowych, o których mowa w niniejszym Regulaminie, załącznikach do Regulaminu oraz Regulaminie Komisji Konkursowej (dalej jako: Ogłoszenie) podlega publikacji na stronie internetowej Związku Polskich Artystów Plastyków: www.zpap.pl, na stronie internetowej Okręgu Krakowskiego ZPAP: www.zpap.krakow.pl, na tablicach informacyjnych w siedzibie ZG ZPAP w Warszawie, przy ul. Nowy Świat 7/6, a także w siedzibie Okręgu Krakowskiego ZPAP w Krakowie, przy ul. Łobzowskiej 3 oraz na budynku, w którym znajduje się Pracownia.

 3. Organizatorem konkursu ofert na najem lokalu, mieszczącego się w budynku przy ul. Emaus 20 w Krakowie (dalej jako: Konkurs) jest Zarząd Główny Związku Polskich Artystów Plastyków (dalej jako: ZG ZPAP).

 4. Konkurs zostanie przeprowadzony w miejscu każdorazowo wskazanym w Ogłoszeniu, o którym mowa w ust. 2 powyżej.

 5. Warunki konkursu, tryb jego przeprowadzania, w tym wyboru oferty, a także zasady najmu lokalu określa niniejszy Regulamin wraz z załącznikami oraz Regulamin Komisji konkursowej, powoływanej przez ZG ZPAP, czuwającej nad przebiegiem Konkursu.

 6. Oferty nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu wraz z Ogłoszeniem, o którym mowa w ust. 2 powyżej, podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. W takiej sytuacji, oferta zostaje zwrócona na adres wskazany w formularzu, o którym mowa w §3 ust. 1, z informacją o przyczynie pozostawienia oferty bez rozpoznania. Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

 7. Konkurs jest ważny bez względu na liczbę złożonych ofert, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu.

§2

 1. Przedmiotem Konkursu jest najem lokalu, wskazanego w Ogłoszeniu, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu, znajdującego się w budynku położonym w Krakowie, przy ul. Emaus 20 (dalej jako: Pracownia).

 2. Pracownia jest przeznaczona wyłącznie na działalność artystyczną, prowadzoną przez artystów będących (dalej jako: Twórcy) członkami ZPAP.

 3. Szczegółowe dane techniczne Pracowni, w tym jej numer, powierzchnia, liczba pomieszczeń oraz wyposażenie wskazane są każdorazowo w Ogłoszeniu, o którym mowa w §1 ust. 2 Regulaminu.

 4. Zapoznanie się ze stanem technicznym Pracowni będzie możliwe w dniu wskazanym w Ogłoszeniu. Po uprzednim zgłoszeniu takiego zapotrzebowania, istnieje możliwość zapoznania się ze stanem technicznym lokalu w innym terminie. Zgłoszenia, o którym mowa w zdaniu powyżej, należy dokonać telefonicznie, pod nr telefonu wskazany w Ogłoszeniu.

§3

 1. Ofertę na najem pracowni (dalej jako: Oferta) należy złożyć na prawidłowo wypełnionym formularzu, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 2. Brak wymaganych w formularzu danych, dokumentów oraz oświadczeń skutkować będzie pozostawieniem Oferty bez rozpoznania. W takim przypadku §1 ust. 6 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 3. Twórca może złożyć tylko jedną Ofertę na najem Pracowni.

 4. Twórca jest związany ofertą w ciągu 150 dni od jej złożenia.

§4

 1. Oferty na najem Pracowni, umieszczone w zamkniętej kopercie, zawierającej dopisek:

   „OFERTA NA NAJEM LOKALU, 

MIESZCZĄCEGO SIĘ W BUDYNKU PRZY UL. EMAUS 20 W KRAKOWIE”

ze wskazaniem numeru lokalu, którego dotyczy Ogłoszenie, należy składać w miejscu, terminie i w godzinach każdorazowo wskazanych w Ogłoszeniu bądź wysłać pocztą na adres w nim wskazany.

 1. Oferty otrzymane po upływie terminu wskazanego zgodnie z ust. 1 powyżej, podlegają pozostawieniu bez rozpoznania. W takim przypadku §1 ust. 6 zdanie 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

 2. Twórca może wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu, wskazanego w ust. 1 powyżej.

 3. Twórca może zmienić złożoną ofertę przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej, tylko jeżeli wycofa uprzednio złożoną ofertę.

§5

 1. Komisja Konkursowa czuwa nad całokształtem przebiegu Konkursu i rozstrzyga wszelkie sprawy wynikające w tym zakresie z niniejszego Regulaminu.

 2. Do zadań Komisji Konkursowej należy w szczególności:

 1. czuwanie nad wpływem Ofert;

 2. rozpatrywanie Ofert ze wskazaniem właściwego uzasadnienia na potrzeby zatwierdzenia uchwałą ZG ZPAP;

 3. przygotowywanie projektów odmów uwzględnienia Ofert;

 4. rozstrzyganie spraw spornych, w szczególności w przypadku zgłoszenia uwag i zastrzeżeń przez Twórcę oraz przedstawianie ZG ZPAP rekomendacji co do sposobu rozstrzygnięcia sporu;

 5. weryfikacji prawidłowości wykorzystania Pracowni oraz w razie stwierdzenia, że korzystanie z Pracowni narusza warunki jej najmu, przedkładanie ZG ZPAP rekomendacji do wszczęcia procedury zmierzającej do rozwiązania umowy najmu.

§6

 1. Komisję Konkursową powołuje ZG ZPAP. W skład Komisji Konkursowej wchodzi dwóch członków Zarządu Głównego, członek Komisji Rewizyjnej, członek Głównego Sądu Koleżeńskiego, członek KPO oraz członek Rady Artystycznej. Komisja Konkursowa działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez ZG ZPAP. Każdy z członków Komisji Konkursowej może być odwołany z jej składu przez ZG ZPAP w każdym czasie i bez uszczerbku dla jej dalszego działania.

 2. Posiedzenia Komisji Konkursowej są tajne. W pracach Komisji Konkursowej mogą brać udział z głosem doradczym przedstawiciel Biura Prawnego ZPAP lub osoba świadcząca na rzecz ZPAP usługi prawnicze w ramach generalnej umowy o obsługę prawną i osoba świadcząca na rzecz ZPAP usługi księgowo-rachunkowe w ramach generalnej umowy o obsługę księgowo-rachunkową.

§7

 1. Komisja konkursowa, w terminie 30 dni od upływu terminu do złożenia ofert, określonego zgodnie z §4 ust. 1 niniejszego regulaminu, przedstawia ZG ZPAP listę Twórców, rekomendowanych do przyjęcia ich Oferty oraz zawarcia umowy najmu wraz z uzasadnieniem.

 2. Komisja konkursowa przy ustalaniu listy, o której mowa w ust. 1 powyżej bierze pod uwagę:

 1. zgodność składanych Ofert z niniejszym Regulaminem oraz jego załącznikami;

 2. zaproponowaną wysokość czynszu za najem Pracowni, przy czym wskazana stawka za 1 m2 powierzchni Pracowni nie może ona być niższa niż stawka za 1 m2 powierzchni Pracowni w wysokości wskazanej każdorazowo w Ogłoszeniu;

 3. ocenę dorobku artystycznego Twórcy;

 4. ocenę aktywności artystycznej i społecznej Twórcy;

 5. deklarację Twórcy dotyczącą możliwości dostosowania Pracowni do jego potrzeb, wraz z oświadczeniem dotyczącym dysponowania środkami na remont;

 6. inne okoliczności, jakie zostaną wskazane w Ofercie, mające zdaniem Komisji konkursowej istotne znaczenie dla jej przyjęcia bądź odrzucenia.

 1. ZG ZPAP, w oparciu o przedstawioną przez Komisję konkursową listę, o której mowa w ust. 1 powyżej, mając na względzie kryteria, o których mowa w ust. 2 powyżej, podejmuje Uchwałę o wyborze Oferty, w terminie 30 dni od przedstawienia mu przez Komisję konkursową listy, o której mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

 2. Uchwała, o której mowa powyżej, podawana jest niezwłocznie do publicznej wiadomości ze wskazaniem terminu i miejsca składania uwag i zastrzeżeń. Uwagi i zastrzeżenia rozpatrywane są przez Komisję konkursową w terminie 30 dni od upływu terminu, określonego zgodnie ze zdaniem 1 niniejszego postanowienia, w tym też terminie Komisja konkursowa przekazuje swoje rekomendacje co do rozpatrzenia uwag i zastrzeżeń ZG ZPAP, który podejmuje w tym przedmiocie Uchwałę w terminie 30 dni od otrzymania rekomendacji.

§8

 1. W przypadku rezygnacji Twórcy, którego Oferta została wybrana lub niepodpisania przez niego umowy najmu z innych przyczyn, niezależnych od Wynajmującego, ZG ZPAP, w oparciu o listę, o której mowa w §7 ust. 1 podejmuje Uchwałę o wyborze kolejnej Oferty.

 2. Jeżeli w przypadkach, o których mowa powyżej dojdzie do trzykrotnej rezygnacji Twórcy bądź niepodpisania przez niego umowy najmu z innych przyczyn, niezależnych od Wynajmującego, przeprowadzony konkurs zostanie unieważniony.

§9

 1. Twórca, którego Oferta zostanie wybrana, zostanie poinformowany o wynikach Konkursu na piśmie wraz ze wskazaniem miejsca i terminu podpisania umowy najmu Pracowni (dalej jako: Umowa).

 2. Umowa najmu Pracowni zawierana jest na czas oznaczony 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne następujące po sobie okresy.

 3. Wzór umowy najmu Pracowni, jaka zostanie zawarta z Twórcą, którego Oferta została wybrana na podstawnie Konkursu, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 4. W celu należytego zabezpieczenia należności, wynikających z Umowy Twórca, którego Oferta została wybrana, zobowiązany jest do zapłaty kaucji w wysokości trzykrotności deklarowanej w Ofercie wysokości czynszu za najem Pracowni, w terminie oraz w sposób wskazany w Umowie.

§10

 1. Administratorem danych osobowych jest Związek Polskich Artystów Plastyków z siedzibą w Warszawie. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Konkursu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i będą udostępniane poprzez publiczne ogłoszenie wyników Konkursu, w zakresie niezbędnym do jego przeprowadzenia. Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.

 3. Zmiany niniejszego regulaminu wymagają uchwały Zarządu Głównego ZPAP.

 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

 5. Integralną częścią niniejszego Regulaminu są załączniki:

            Załącznik nr 1 – formularz Oferty na najem Pracowni;

            Załącznik nr 2 – Umowa najmu Pracowni.

Last Updated on Saturday, 20 August 2016 13:36  

Copyright Law Agency

Calendar

January 2005
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Stats

OS : Linux d
PHP : 5.4.45
MySQL : 5.5.5-10.3.28-MariaDB-log
Time : 13:49
Caching : Enabled
GZIP : Disabled
Members : 7
Content : 1411
Web Links : 75
Content View Hits : 13351562

Bądź na bieżąco!